TETRALOGY VII: Hippias Major, Hippias Minor, Ion, Menexenus