TETRALOGY VII Hippias Major, Hippias Minor, Ion, Menexenus